• ×
 • none

  Phone: 025-560009

  Email: info@smcampus.edu.np

   BBS, BED 4th Year को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना

  उपरोक्त विषयमा त्रि.वि.प.नि.का.बल्खुद्वारा संचालन हुने २०७५ सालको वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक तह चौथो वर्षका व्यवस्थापन संकाय र शिक्षा शास्त्र संकायका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुले मिति २०७५/०९/१६ गते सम्ममा परीक्षा आवेदन फाराम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  परीक्षा आवेदन फाराम भर्न पाउने योग्यता :

  नियमित परीक्षार्थीका लागि :

  १.  तोकिएको परीक्षा शुल्क

  २. मासिक शुल्क लगायत तिर्नुपर्ने बाँकी सम्पूर्ण शुल्क ।

  ४. त्रि.वि.विनियोजन शुल्क

  ५. शिक्षण अभ्यास शुल्क

  ६. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो प्रति–२

  ७. परीक्षा फाराममा रजिष्ट्रेशन नं. अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ ।

  ८. प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिएको परीक्षा सिं नं अनिवार्य भर्नुपर्नेछ

  आंशिक परीक्षार्थीका लागि :

  १.  तोकिएको परीक्षा शुल्क

  २. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो प्रति–२

  ३. परीक्षा फाराममा रजिष्ट्रेशन नं. अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ ।

  ४. प्रथम वर्षको नियमित परीक्षा दिएको सि.नं. र अन्तिम पटक चौथो वर्षको सि.नं. अनिवार्य भर्नुपर्ने ।

  025-560009

  Sunday to Friday 6:00 to 10:30 AM
  And 4:00 to 7:00 PM